Disk Free
90.57 %
วันที่ เรื่อง จำนวนเอกสารแนบ user
2019-06-26 ขอความร่วมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมร้อน 2 knowledges4 รายละเอียด
2019-06-25 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย 1 knowledges6 รายละเอียด
2019-06-25 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและการรายงานตามมาตรฐานสากล 2 knowledges6 รายละเอียด
2019-06-25 ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ 2 knowledges6 รายละเอียด
2019-06-24 ขอเชิญประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบข้อมูลด้านการดูแลรักษาเอชไอวีฯ” 4 knowledges6 รายละเอียด
2019-06-17 สมัครเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 5 strategy4 รายละเอียด
2019-06-17 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวด “คนดีศรีระบาด ประจำปี 2562” 1 knowledges6 รายละเอียด
2019-06-17 ขอเชิญประชุมคณะทำงานโรคไข้หูดับจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 knowledges6 รายละเอียด
2019-06-14 การเตรียมผู้ป่วยมารับบริการในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ 5 knowledges4 รายละเอียด
2019-06-14 ขอความอนุเคราะห์ประสานเรื่องรถรับส่งผู้ป่วย 1 knowledges4 รายละเอียด