Disk Free
91.08 %
วันที่ เรื่อง จำนวนเอกสารแนบ user
2019-01-22 เร่งรัดการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค 1 knowledges6 รายละเอียด
2019-01-21 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 3 ttmut รายละเอียด
2019-01-11 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 16/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1 admin4 รายละเอียด
2019-01-10 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมตามโครงการ Empowerment to effective DOT (รพ.ทุกแห่ง) 1 knowledges6 รายละเอียด
2019-01-10 แบบสำรวจความพร้อม Smart Hospital 2562 1 strategy4 รายละเอียด
2019-01-08 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเด็กถูกทอดทิ้ง 1 ncdems รายละเอียด
2019-01-08 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม (สสอ และ รพ.น้ำปาด/บ้านโคก) 1 knowledges6 รายละเอียด
2019-01-08 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม (ร.พ.อุตรดิตถ์) 1 knowledges6 รายละเอียด
2019-01-07 กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการ การศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิ 1 knowledges6 รายละเอียด
2019-01-07 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ 0 admin4 รายละเอียด