Disk Free
87.91 %
วันที่ เรื่อง จำนวนเอกสารแนบ user
2019-10-18 สำเนาหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ที่ สธ 0227/ว 3912 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 1 ttmut รายละเอียด
2019-10-18 หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อน 1 knowledges6 รายละเอียด
2019-10-17 ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17 1 ttmut รายละเอียด
2019-10-17 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2561 1 admin4 รายละเอียด
2019-10-16 ส่งเกณฑ์และแนวทางในการเฝ้าระวังโรค สอบสวนควบคุมโรคติดต่อ 4 knowledges6 รายละเอียด
2019-10-16 สรุปผลงานด้านสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์(10 เดือน) ปี 2562 0 knowledges4 รายละเอียด
2019-10-10 ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและติดตามทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสซิกา 1 knowledges6 รายละเอียด
2019-10-07 คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 admin4 รายละเอียด
2019-10-03 แนวทางการปฏิบัติกรณีมีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว มีข้อความขัดหรือแย้ง หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกรณีมีกา 1 admin4 รายละเอียด
2019-10-03 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานศึกษา 2 knowledges6 รายละเอียด