เรื่อง คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 16/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อ File วันที่
คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจฯ คำสั่ง สธที่ 16-2562 ลว 8 มค 2562 .pdf 2019-01-18 08:45:27

http://164.115.42.194/qr/135